TOP 10 KCET RANKS OF JNANASUDHA 2017


      ANIL PRABHU    R AJITH KUMAR        K K ESHANYA ADVAITH ASHWIN HARISH         MANOJ V T

KCET(ENG)66 Rank
P-100 M-100 Cs-100

KCET(ENG)230 Rank
C-100 M-100 St-100.

KCET(ENG)235 Rank
(28 Rank Bsc Agri)
C-100 M-100 B-100.

KCET(ENG)293 Rank
    (60/60 in maths)
    Cs-100.

KCET(ENG)338Rank
(41 Rank Bsc Agri)
      C-100 B-100.
      PRATHVI S PRATHVI A SHETTY   GAURAV G SHETTY     RAKSHITH P K     VIJET MADALLI

KCET(ENG)503 Rank
(91 Rank Bsc Agri)
P-100 C-100 M-100.

KCET(ENG)669 Rank
  P-100

KCET(ENG)698 Rank
P-100 M-100 St-100.

KCET(ENG)831 Rank
      P-100 M-100 .

KCET(ENG)939Rank
     C-100.

TOP 10 M.B.B.S. STATE RANKS(N.E.E.T.) OF JNANASUDHA 2017


MANOJ V.T. K. K. ESHANYA SACHIDANANDA V. PATIL HARSHA BHAT K. MRUDULA M. BHAT
89th Rank 453rd Rank 535th Rank 645th Rank 827th Rank
RAKSHITH P. K. ADITHDEV C. D. PRATHVI S. SAMSKRITHI SATHISH NAYAK BHOOMIKA SHETTY H.
963rd Rank 996th Rank 1030th Rank 1051st Rank 1181st Rank

TOP 10 CPT OF JNANASUDHA 2017


KEDARNATH KAMATH TEJAS ASHWITHA SHETTY SOMNATH V SHETTY SUHAS A SHETTY
188 (200). 166 (200). 164 (200). 162 (200). 157 (200).
ANANYA PATEL PRATHIKSHA SHETTY DURGAPRASAD SHETTIGAR YOGITHA DEEKSHA
139 (200). 138 (200). 125 (200). 123 (200). 120 (200).