KARKALA JNANASUDHA INSTITUTION HIGH SCHOOL TOPPERS!!

KARKALA JNANASUDHA ENGLISH MEDIUM HIGH SCHOOL


Anushri D Poojary Savitha Shenoy A Akrithi A Devadiga Kavya Pai
SAN-125, KAN-100,
SC-100
Total- 620,
99.20%.
SAN-125,KAN-100,
MATH-100,SOCIAL-100
Total- 619,
99.04%.
HIN-100,MATH-100,
SOCIAL-100
Total-618,
98.88%.
SAN -125,SOCIAL-100
Total-618,
98.88%